รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี

     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

ความหมาย ขอบเขต หลักการ วิธีการทางระบาดวิทยา ธรรมชาติและองค์ประกอบของการเกิดโรค  การกระจายของโรคและอุบัติภัย  หลักการป้องกันและควบคุมโรค  การวัดทางระบาดวิทยาและดัชนีอนามัย การเฝ้าระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยา รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา การวินิจฉัยสุขภาพชุมชน

Definition, scope, principle, epidemiological method, nature and component of illness, distribution of diseases and disaster, principle of disease prevention and control, measurement in epidemiology and health indices, surveillance and investigation, study design in epidemiology, community diagnosis