รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1101 156 หลักชีววิทยา

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

รูปร่าง โครงสร้าง วงจรชีวิต การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ เมตาบอลิสม  วิทยาการระบาดของจุลินทรีย์และปรสิตที่สำคัญทางการแพทย์ เชื้อก่อโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศไทย การทำให้ปลอดเชื้อ การทำลายเชื้อ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ระบบภูมิคุ้มกันและกลไกการตอบสนองของร่างกาย

Morphology,  structure, life cycle, growth, reproduction, metabolism, epidemiology of  medical microorganism and parasites, pathogens causing  public health problems in Thailand, disinfection and sterilization, microbiology and parasitology laboratory investigation, immune system and immunological