รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี

     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชีวสถิติ มาตรวัดค่าตัวแปร การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจาย ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติ  การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้พารามิเตอร์และสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ การคำนวณขนาดตัวอย่าง

Basic knowledge of biostatistics, measurement variable, central tendency and distribution, probability and distribution, sampling distribution, estimation, testing of hypothesis,  parametric and nonparametric statistics, sample size calculation