รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

แนวคิดหลักของสุขศึกษา กลวิธีทางสุขศึกษา การวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ  กระบวนการวางแผนและการประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษา แนวคิดทฤษฎีแบบจำลองพฤติกรรมสุขภาพ  แบบแผนความเชื่อพฤติกรรมสุขภาพ หลักการประชาสัมพันธ์ การนำหลักการสื่อความหมายและการประชาสัมพันธ์มาประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข การสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลกับชุมชน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

Concept of health education, strategy in health education, analysis of health behavior, process of planning and evaluation in health education, precede framework, health belief model, principles of public relations, applying concepts about communication and public relations to public health, establishing relationships with people and the community, public relation