รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

แนวคิด ประวัติความเป็นมาของการสาธารณสุขไทย หลักการบริหารงานสาธารณสุข  การวิเคราะห์นโยบายและแผนสาธารณสุข  การจัดการสุขภาพเชิงกลยุทธ์ การจัดองค์กร การจัดทำแผน/โครงการด้านสาธารณสุข การประเมินผลโครงการ การบริหารงานบุคคล การนิเทศงานสาธารณสุข  

Basic concepts, history of public health in Thailand, public health administration,

analysis of public health policy, strategies of health management, organization management, public health planning and project health development, evaluation project, human resource management, supervision in public health