รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 156 หลักชีววิทยา

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

จุลกายวิภาคศาสตร์ มหกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์ ศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ การควบคุมการทำงาน และความผิดปกติ รวมถึงกลไกของการเกิดโรคของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์

Microanatomy, gross anatomy, physiology, and pathophysiology of human body. Study is emphasized on structure, normal function, function regulation, and disorder including mechanisms of diseases of the various human body systems