รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1101 156 หลักชีววิทยา

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

โครงสร้าง หน้าที่ เมตาบอลิสมและกลไกการควบคุมเมตาบอลิสมของสารชีวโมเลกุล โรคและความผิดปกติของเมตาบอลิสม สมดุลของกรด-ด่าง และระบบบัฟเฟอร์ในร่างกาย วิตามิน เอนไซม์และโคเอนไซม์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวโมเลกุล

Structure, function, metabolism, and controlling mechanism of biomolecule, metabolic disorder, acid-base balance and buffer system, vitamin, enzyme and co-enzyme, and biomoleular technology