รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี

                    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

                    เงื่อนไขของรายวิชา           : เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

บูรณาการความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฏหมายสาธารณสุข เวชจริยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข อาชีวเวชศาสตร์ การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ และอาการวิทยา ทักษะการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ ผู้ป่วย ญาติและบุคคลากรสาธารณสุข ระบบงานและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุสมผล การเก็บสิ่งส่งตรวจและการแปลผลการตรวจ ทักษะการตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน การป้องกันการติดเชื้อและอุบัติเหตุจากการทำงาน หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยสหวิชาชีพ หัตถการพื้นฐานทางการแพทย์ การเขียนใบสั่งยาและการแนะนำการใช้ยา หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การให้สุขศึกษา เทคนิคการให้คำปรึกษา เวชจริยศาสตร์ กฏหมายและประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในเวชปฏิบัติ ความปลอดภัยของผู้ป่วย สิทธิผู้ป่วย

Integration of knowledge in basic medical sciences, humanity, social science, public health law, medical ethic, health economic, occupational medicine, symptomatology,  communication skill, physician-patient relationship, interdisciplinary healthcare personnel and professional development;  medical laboratory system and quality assurance;  rational for medical laboratory investigation including specimen collection, requisition and interpretation;  basic laboratory interpretation skills;  occupational risk of healthcare personnel and universal precaution;  principle of holistic humanized health care by multidisciplinary approach;  basic medical procedure;  drug prescription and counseling; rationale drug used;  health education;  counseling technique;  issue in medical ethic;  medical jurisprudence and dilemma;  patient safety;  patient right