รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน ไม่มี

แนวคิดและขอบเขตของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การตระหนักและการประเมินอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน  การควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน พิษวิทยาที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ เออร์โกโนมิคส์ โรคจากการทำงาน อุบัติเหตุและการป้องกัน  การป้องกันและระงับอัคคีภัย ความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาชีพเกษตรกรรม  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Concept and scope of occupational health and safety, recognition and evaluation of environmental hazard at work, control of environmental hazard at work, occupational toxicology, ergonomics, occupational diseases, accident and prevention, fire prevention and control, safety in laboratory work, occupational health and safety in agricultural work, occupational health and safety regulations, occupational health and safety management system