รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :  ไม่มี

                    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี

          บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ป้องกันและเภสัชวิทยาของระบบประสาท พัฒนาการ โครงสร้าง หน้าที่ การทำงาน และกลไกควบคุมการทำงานของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก กระแสประสาท การถ่ายโอนสัญญาณประสาท การส่งสัญญาณประสาทข้ามรอยต่อประสาท คลื่นไฟฟ้าสมอง ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทกับอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ทางคลินิก การรักษาสมดุล การเสื่อม การปรับตัวตามวัย และการซ่อมแซมของระบบประสาท โรคและภาวะความผิดปกติของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกโรคจิตประสาท ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค การตรวจวิเคราะห์น้ำไขสันหลัง ยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนวัติ  ยาและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารเสพย์ติด เงาภาพรังสีในภาวะผิดปกติที่สำคัญ หลักการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน

Integration of basic medical science, embryology, gross anatomy, histology, physiology biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive medicine and pharmacology of nervous system;  development, structure, function and controlling mechanism of nervous system;  action potential;  nerve impulse and conduction;  electroencephalography;  relationship between nervous system and related organs;  clinical correlation;  homeostasis and defense mechanism;  regeneration, repair and change associated with stage of life;  disorders of nervous system and sensory organs including neuropsychiatric disorders;  relationship between clinical manifestation and pathology;  cerebrospinal fluid analysis;  autonomic pharmacology;  agent affecting central nervous system and neuropsychiatric drug;  illicit drug and drug of abuse;  relationship between clinical manifestation and pathology;  basic imaging of common disease;  principle of therapeutic and holistic health care;  problem based learning