รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :  ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี

บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพพยาธิวิทยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ป้องกันและเภสัชวิทยาของระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกและเส้นประสาทที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการ โครงสร้าง หน้าที่ การทำงาน และกลไกควบคุมการทำงานของระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกและเส้นประสาทที่เกี่ยวข้อง รอยต่อประสาทกับกล้ามเนื้อ  ชนิดของกล้ามเนื้อ โครงสร้างและกลไกการหดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อ ท่าทางและการเคลื่อนไหวที่สำคัญของมนุษย์ สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย ความสัมพันธ์ระหว่างระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกกับอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ทางคลินิก การรักษาสมดุล กลไกการป้องกันตัว การปรับตัวตามวัย การเสื่อม และการซ่อมแซมของระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก โรคและภาวะความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกและเส้นประสาทที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค เงาภาพรังสีในภาวะผิดปกติที่สำคัญ หลักการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม หลักการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน

Integration of basic medical science, embryology, gross anatomy, histology, physiology biochemistry epidemiology, immunology, microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive medicine and pharmacology of musculoskeletal system and peripheral nerve;  development, structure, function and controlling mechanism of musculoskeletal system and peripheral nerve;  neuromuscular junction;  classification, structure and function of muscle cell including mechanism of contraction;  posture and movement;  exercise physiology;  relationship between musculoskeletal system and related organs;  clinical correlation;  homeostasis and defense mechanism;  regeneration, repair and change associated with stage of life;  disorders of musculoskeletal system and peripheral nerve;  relationship between clinical manifestation and pathology;  basic imaging of common diseases;  principle of therapeutic and holistic health care;  problem based learning