รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี

บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ป้องกันและเภสัชวิทยา ของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน พัฒนาการ โครงสร้างหน้าที่ กลไกควบคุมการทำงานของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ความสัมพันธ์ระหว่างระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันกับอวัยวะที่เกี่ยวข้อง กลไกการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายความสัมพันธ์ทางคลินิก การรักษาสมดุล การเสื่อม การปรับตัวตามวัย และการซ่อมแซมของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โรคและภาวะความผิดปกติของระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน อาการแสดงทางผิวหนังที่พบในโรคระบบต่างๆ การทดสอบและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค หลักการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน

Integration of knowledge in basic medical science, embryology, gross anatomy, histology, physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive medicine and pharmacology of skin and connective tissue;  development, structure, function and controlling mechanism of skin and connective tissue;  relationship among skin, connective tissue and related organs;  body temperature regulation;  clinical correlation;   homeostasis and defense mechanism including normal flora;  regeneration, repair and change associated with stage of life;  disorders of skin and connective tissue;  skin manifestation of systemic diseases;  relationship between clinical manifestation and pathology;  principle of therapeutic and holistic health care;  problem based learning