รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี 

                    รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน       : ไม่มี

บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา  ระบาดวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยาคลินิก อาการวิทยา เภสัชวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกันของระบบต่อมไร้ท่อ พัฒนาการ โครงสร้าง หน้าที่ การควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่อ ความสำคัญทางการแพทย์ ชนิด โครงสร้าง หน้าที่ เมแทบอลิซึม การขนส่ง กลไกการออกฤทธิ์ ผลทางชีวภาพและกลไกการควบคุมของฮอร์โมน โรคและภาวะผิดปกติทางระบบต่อมไร้ท่อ ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค การทดสอบและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ เงาภาพรังสีของภาวะผิดปกติที่สำคัญ หลักการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม หลักการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน

Integration of knowledge in basic medical science, gross anatomy, histopathology, physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive medicine and pharmacology of endocrine system;  development, structure, function and controlling mechanism of endocrine glands;  medically important, type, structure, function, metabolism, distribution, mechanism of action, biological effect and controlling mechanism of hormones;  disorders in endocrine system;  relationship between clinical manifestation and pathology;  laboratory investigation and interpretation;  basic imaging of common diseases;  principle of therapeutic and holistic health care;  problem based learning