รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          :  ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี

บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ คัพภวิทยา มหกายวิภาค จุลกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ป้องกันและเภสัชวิทยา ของระบบเลือดและน้ำเหลือง เมแทบอลิซึมของฮีม เหล็ก วิตามินบี 12 วิตามินเค และโฟลิกเอซิดพัฒนาการ โครงสร้างหน้าที่ กลไกควบคุมการสร้างและการทำงานของระบบเลือด น้ำเหลือง และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง กระบวนการสร้างเม็ดเลือด กลไกการแข็งตัวของเลือดการห้ามเลือดและภาวะผิดปกติที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเลือดและน้ำเหลืองกับอวัยวะที่เกี่ยวข้อง การรักษาสมดุล การเสื่อม การปรับตัวตามวัย และการซ่อมแซมของระบบเลือดและน้ำเหลือง โรคและภาวะความผิดปกติของระบบเลือดและน้ำเหลือง การทดสอบและการแปลผลทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา การบริจาคโลหิตและระบบงานธนาคารเลือด การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค หลักการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน

Integration of knowledge in basic medical science, gross anatomy, histopathology, physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive medicine and pharmacology of hematopoietic and  reticuloendothelial system;  metabolism of heme, iron, vitamin B12, vitamin K and folic acid;  development, structure, function and controlling mechanism of hematopoietic and reticuloendothelial system;  hematopoiesis;  coagulation and hemostasis;  coagulopathy and bleeding disorders;  relationship among reticuloendothelial system and related organs;  homeostasis, repair and change associated with stage of life;  disorders of hematopoietic and reticuloendothelial system;  laboratory investigation and interpretation in hematology;  blood donation and blood bank;  blood and blood component transfusion;  relationship between clinical manifestation and pathology;  principle of therapeutic and holistic health care;  problem based learning