รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          ไม่มี

           รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี

บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหกายวิภาค จุลพยาธิกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ป้องกันและเภสัชวิทยา  การเจริญและการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ การบาดเจ็บของเซลล์ การปรับตัวของเซลล์ การเสื่อมและการตายของเซลล์ การอักเสบและการซ่อมแซม การขาดเลือด การตายของเซลล์และเนื้อเยื่อจากการขาดเลือด ความผิดปกติของระบบไหลเวียน ภาวะบวม ภาวะช็อก การเกิดลิ่มเลือด ชีววิทยาของเนื้องอก มะเร็งพันธุกรรม ออตาคอยด์ ยาต้านการอักเสบ เภสัชวิทยาภูมิคุ้มกัน ยาที่ออกฤทธิ์ทำลายเซลล์ ยาต้านมะเร็ง หลักการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน

Integration of knowledge in basic medical science, gross anatomy, histopathology, physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive medicine and pharmacology;  cell growth and differentiation;  cell injury;  cellular adaptation  and cell death;  inflammation;  regeneration and repair;  hemodynamic disorders;  biology of tumor;  molecular basis of neoplasia;  hereditary neoplastic disorders;  autacoids;  anti-inflammatory agents;  cytotoxic and anti-neoplastic agents;  principle of therapeutic and holistic health care;  problem based learning