รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

บูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหกายวิภาค จุลพยาธิกายวิภาค สรีรวิทยา ชีวเคมี ระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ พยาธิวิทยาคลินิก อาการวิทยา เวชศาสตร์ป้องกันและเภสัชวิทยา  กลไกการป้องกันและปรับตัวของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอม การจำแนกชนิด บทบาทและหน้าที่ของเม็ดเลือดขาว แอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนต์ การควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติ หลักการตรวจและการแปลผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ความสัมพันธ์ของอาการและอาการแสดงกับพยาธิสภาพของโรค การให้ภูมิคุ้มกัน หลักการป้องกัน ดูแล ฟื้นฟูและสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน

Integration of knowledge in basic medical science, gross anatomy, histopathology, physiology, biochemistry, epidemiology, immunology, microbiology, parasitology, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical pathology, symptomatology, preventive medicine and pharmacology;  body defense mechanisms;  classification and function of leukocyte, antigen, antibody and complement;  regulation of immune system;  immunologic disorders;  principle of laboratory investigation and interpretation;  relationship between clinical manifestation and pathology;  immunization;  immunologic pharmacology;  principle of therapeutic and holistic health care;  problem based learning