รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          ไม่มี

            รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี

บูรณาการความรู้ทางระบาดวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก อาการวิทยา เภสัชวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน สัณฐานวิทยา การเจริญและการสืบพันธุ์ของจุลินทรีย์และปรสิต จุลินทรีย์และปรสิตก่อโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ พยาธิกำเนิดและพยาธิสรีรวิทยาของโรคติดเชื้อ การติดเชื้อจากสัตว์มาสู่คน การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิต ยาต้านจุลชีพและปรสิต การทำให้ปลอดเชื้อและการทำลายเชื้อ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ การป้องกันการติดเชื้อจากการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ตามหลักสากลและความปลอดภัยของผู้ป่วย อาวุธชีวภาพ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน

Integration of knowledge in epidemiology, immunology, microbiology, pathogenesis, pathophysiology, clinical pathology, symptomatology, pharmacology and preventive medicine;  morphology, structure, growth and reproduction of microbes and parasites;  pathogens causing public health problem of Thailand especially in northeastern region;  emerging and re-emerging infectious diseases;  pathogenesis and pathophysiology of infection;  zoonosis;  laboratory investigation;  anti-microbial and anti-parasitic drugs;  sterilisation and disinfection techniques;  prevention and control of infectious disease;  infectious control for healthcare personnel;  universal precaution and patient safety;  agent of bioterrorism;  problem based learning