รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน       : ไม่มี

หลักพันธุศาสตร์ โครงสร้าง หน้าที่ของยีนและโครโมโซม การทำแผนที่ยีน แผนลำดับเครือญาติ   การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความผิดปกติของโครโมโซม การกลายพันธุ์ในระดับยีนและโครโมโซม เซลล์ต้นกำเนิด พัฒนาการของตัวอ่อนและทารกในครรภ์  โครงสร้าง หน้าที่ การเจริญเติบโตและความผิดปกติของรก โรคและความผิดปกติทางพันธุกรรม ภาวะผิดปกติแต่กำเนิด โรคที่พบในเด็ก เทคโนโลยีทางชีววิทยาโมเลกุลและการประยุกต์ทางการแพทย์ การตรวจวินิจฉัยก่อนและหลังคลอด การให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ จริยธรรมด้านพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ ปัญหาและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์การแพทย์และคัพภวิทยาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญา ภาษา สังคมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของมนุษย์ในวัยต่างๆ พัฒนาการด้านพุทธิปัญญาศีลธรรมและจิตวิญญาณ เรื่องเพศในมนุษย์ กลไกทางจิต บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ บุคลิกภาพผิดปกติ ทฤษฎีพฤติกรรม ปัจจัยทางจิต เศรษฐานะ สังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรม กระบวนการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้ ภาวะผิดปกติของการเรียนรู้ ความเครียดและการปรับตัวต่อความเครียด ความตายและภาวะใกล้ตาย ปัญหาทางด้านพฤติกรรมที่พบบ่อยรวมทั้งพฤติกรรมการเสพย์ติด การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน

Principles of genetic;  structure and function of genes and chromosomes;  gene mapping;  pedigree;  genetic inheritance;  chromosomal abnormalities;  gene mutations and chromosomal abnormalities;  stem cell;  fertilization and associated disorders;  growth and development of embryonic and fetal period;  placenta and placental disorders;  genetic disorders;  congenital anomalies;  diseases of infancy and childhood;  molecular biological technology and medical application;  gene therapy;  prenatal diagnosis and newborn screening;  genetic counseling;  ethical issue in medical genetic;  common clinical application including problems in medical genetic and embryology;  physical and motor skill development;  cognitive, language, social and interpersonal development of human through the cycle of life;  constructivism;  moral and spiritual development;  human sexuality; psychodynamic;  personality and personality development;  personality disorders;  behavioral theory;  psychological, socioeconomic and cultural factors influencing patient behavior;  learning process and cognitive psychology;  learning disability;  stress and adaptive behavioral response;  death and dying;  common behavioral problems including substance addiction;  problem based learning