รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี

บูรณาการความรู้ทางมหกายวิภาค จุลกายวิภาค ชีวเคมี สรีรวิทยา พยาธิวิทยาคลินิกและเภสัชวิทยา โครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์ เทอร์โมไดนามิกส์ พลังงานระดับเซลล์ การสื่อสารภายในเซลล์และระหว่างเซลล์ การขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ โครงสร้าง หน้าที่ ความสำคัญทางการแพทย์ เมแทบอลิซึมและกลไกการควบคุมเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล โรคและความผิดปกติของเมแทบอลิซึม ของเหลวในร่างกาย อิเล็กโทรไลต์และระบบบัฟเฟอร์ในร่างกาย เอนไซม์และโคแฟคเตอร์ วงจรชีวิตของเซลล์ การแบ่งตัวของเซลล์และการควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์ รอยต่อเซลล์ เยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพันและสารระหว่างเซลล์ การจัดระบบและการเรียกชื่อส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ตามลักษณะมหกายวิภาค บทนำสู่เภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ วิทยาการจีโนมทางเภสัช เภสัชเศรษฐศาสตร์ พิษวิทยา พิษและอาการไม่พึงประสงค์จากยา การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน

          Integration of knowledge in gross anatomy, histology, biochemistry, physiology, clinical pathology, and pharmacology;cell structures and components;  thermodynamic;  cellular energy;  cell signaling;  cellular transportation;  structure, function, medically important, metabolism, and controlling mechanism of biomolecules; metabolic disorders;  body fluid;  electrolyte and biological buffer system;  enzymes and co-factors;  cell cycle and regulation;  cellular junction;  epithelium;  connective tissue and extracellular matrix;  nomenclature of human anatomy;  introduction to pharmacology;  pharmacokinetic; pharmacodynamic;  pharmacogenomic;  pharmacogenetic;  pharmacoeconomic;  toxicology;  toxicity and adverse drug reactions;  rational drug use;  problem based learning