รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี

     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

ความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของอนามัยสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อม การจัดหาน้ำสะอาด มลพิษทางน้ำ มลพิษอากาศ  มลพิษในดิน มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรคการสุขาภิบาลอาหาร การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและสถานประกอบการ

Definition, scope and essentials of environmental health, environmental pollution, water supply, water pollution, air pollution, soil pollution, solid waste and excreta, insect vector and rodent control, food sanitation, housing and workplace sanitation