รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี

โครงสร้างอะตอม  ของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ  เทอร์โมไดนามิก เคมี  จลนศาสตร์เคมี  สมดุลเคมี  กรด-เบส  ไฟฟ้าเคมี

          Basic concept of atomic structure, solid, liquid, gases, chemical, thermodynamic, kinetic, acids-base and electrochemistry

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

กลศาสตร์เบื้องต้น สสารและพลังงาน ไฟฟ้าและแม่เหล็ก กัมมันตภาพรังสี ฟิสิกส์ ภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อม อุปกรณ์และเครื่องมือทางฟิสิกส์

Introduction to Mechanics, Matter and Energy, Electricity and Magnetism, Radioactivity, Environment and Geology Physics, Apparatus and Instrumental Physics

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  1102  104  เคมีทั่วไป

ปฏิบัติการให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา  1102  104  เคมีทั่วไป

          Laboratory work designed to accompany General Chemistry

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี

     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

   วินิจฉัยชุมชน เครื่องมือศึกษาชุมชน  ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหาจากสภาพความจริงอย่างรอบด้าน  จัดลำดับปัญหาสาธารณสุขในชุมชน  เขียนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขในชุมชน วางแผนการดำเนินงานในชุมชน จัดกิจกรรมหรือโครงการในชุมชนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ เขียนรายงานผลการดำเนินงานและนำเสนอผลการดำเนินงาน

           Community diagnosis, tool of community study, analytical skill in real health situations problems, set priority community health problem, write project or activities, implementation, applied skills in health activities via community participation, evaluation, write the report and presentation 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1902 205 ชีวสถิติ

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

           ความหมายและประเภทการวิจัย รูปแบบของการวิจัย  ขั้นตอนการวิจัย การได้มาซึ่งหัวข้อวิจัย การวางแผนการวิจัย ชนิดของตัวแปร การสุ่มตัวอย่าง การสร้างและทดสอบเครื่องมือ การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ การแปลผล การเขียนโครงร่างการวิจัย การอ่านและวิจารณ์บทความวิจัย การนำเสนอผลการวิจัยโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม

          Definition and type of research, design of research, step to writing research, finding research question, type of variables, sampling, conducting and forming research tools, selecting of statistics, interpretation the data, writing proposal, read and critical research paper, presentation research result 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

          ความหมายและความสำคัญของอาหาร สารอาหาร และโภชนาการ หน้าที่ของสารอาหาร โภชนาการสำหรับวัยต่างๆ โภชนบำบัด  การถนอมอาหาร การให้โภชนศึกษา ปัญหาและสาเหตุของปัญหาโภชนาการในประเทศไทย การประเมินภาวะโภชนาการในชุมชน แนวทางดำเนินงานแก้ไขปัญหาโภชนาการโดยบุคลากรสาธารณสุข

           The meaning and the importance of food, nutrients and nutrition , function of nutrients, nutrition for life span, diet therapy, food preservation, nutritional education, problem and cause of nutritional problems in Thailand, community nutritional assessment, trend to conduct the solving of nutritional problems by health personnel

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี

     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

บทบัญญัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การคุ้มครองสวัสดิภาพ การฟื้นฟูสุขภาพ ของผู้พิการและอนามัยของประชาชนในวัยต่าง ๆ กฎหมายที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขในองค์กรปกครองท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยละเมิดและความรับผิดของพนักงาน เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิชาชีพ แนวทางและทิศทางการขับเคลื่อนกฎหมายวิชาชีพสาธารณสุข หลักการทางนิติเวชศาสตร์

Constitutional law pertaining to public health and laws for consumer

protection, Health promotion, disease prevention and control, health and safety protection, rehabilitation health of disable person and population health in different age, laws related to local administrative health organization, law of infringe and person responsibility, direction of public health vocation, principle of forensic medicine 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี

     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

สาเหตุของการเกิดโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อที่พบบ่อยในประเทศไทย ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้อ  การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ โรคติดเชื้อจากการสัมผัส  โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อจากอาหารและน้ำ โรคติดเชื้อนำโดยแมลง โรคติดเชื้อระหว่างสัตว์และคน โรคจิตและประสาท โรคระบบหัวใจ โรคหลอดเลือดและเบาหวาน โรคจากการประกอบอาชีพ โรคจากพิษของพืชและสัตว์  โรคเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม  อุบัติเหตุจราจร

 Factors that determine the occurrence of infectious and non infectious disease, epidemiology of infectious and non infectious diseases, principle of prevention and control,infection spread by close personal contact, food and water born disease, viral disease transmitted primarily by arthropod vectors, zoo noses, psychoneurosis, heart disease, atherosclerosis and diabetes mellitus, occupational disease,  traffic accidents