ศึกษากายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของ เซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก ระบบประสาท ระบบเลือดและน้ำเหลือง ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ ระบบหัวใจและหลอดเลือด และการเจริญของตัวอ่อน

Study basicanatomy of cell, organelles, skin, and connective tissue, musculoskeletal,nervous, blood and lymph, respiration, digestive, endocrine, urinary,reproductive, cardiovascular system and embryology of human

องค์ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของชีวโมเลกุล เมแทบอลิซึมพื้นฐานของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน กรดนิวคลิอิก วิตามิน ฮอร์โมน เอนไซม์และโคเอนไซม์ พลังงานของเซลล์ ปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐานทางชีวเคมี

              Basic chemical compositions of living cells, physical and biological properties of  biomolecular,  basic metabolism of carbohydrates, protein, fat, nucleic acid, vitamin, hormones,  enzyme and co - enzyme  cell energy and basic biochemistry laboratory.

หน้าที่การทำงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ การควบคุมการทำงานและการประสานหน้าที่การทำงานของระบบต่างๆ เพื่อรักษาร่างกายให้อยู่ในภาวะธำรงดุลทั้งในภาวะปกติและพยาธิสภาพในบางสภาวะ

Functions of cells,tissues, organs and systems of the body the control and interrelationship ofthe functions in maintain homeostasis in normal and some pathological conditions

รูปร่าง โครงสร้าง วงจรชีวิต การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ เมแทบอลิสมวิทยาการระบาดของจุลินทรีย์ และปรสิตที่สำคัญทางการแพทย์การทำลายเชื้อ และทำให้ปลอดเชื้อ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาระบบภูมิคุ้มกันและกลไกการตอบสนองของร่างกาย

แนวคิด หลักการพื้นฐานการเกิดโรค พยาธิกำเนิด กระบวนการเกิดโรค อาการ อาการแสดงของโรค พยาธิวิทยาของระบบต่างๆ ในร่างกาย การนำความรู้พยาธิวิทยามาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล

Basic concepts and principle of diseases, pathogenesis, disease process, signs and symptoms, pathology of the systems, utilization of pathology to nursing care