1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 กลุ่มภาษา

1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

1.3 กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

1.4 กลุ่มพลศึกษา