หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร

    รหัสหลักสูตร           :  

    ภาษาไทย               หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

    ภาษาอังกฤษ           :  Bachelor of Science Program in Environmental Health

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ภาษาไทย     ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

                     ชื่อย่อ   :  วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Science(Environmental Health)

                   ชื่อย่อ   :  B.Sc.(Environmental Health)


  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร

    รหัสหลักสูตร           :

    ภาษาไทย              :  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

    ภาษาอังกฤษ           :  Bachelor of Public Health Program in Public Health

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ภาษาไทย     ชื่อเต็ม  :  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  

                   ชื่อย่อ   :  ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  

    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  :  Bachelor of Public Health (Public Health)

                   ชื่อย่อ   :  B.P.H. (Public Health)