รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี

เงื่อนไขของรายวิชา         :  เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

หลักการและการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ฝึกทักษะการปฏิบัติงานในห้องอุบัติเหตุการวางแผนการดูแลรักษาเบื้องต้น เวชหัตถการที่ทำได้ในภาวะฉุกเฉิน การปรึกษาและการส่งต่อผู้ป่วยในภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ฝึกปฏิบัติ การติดต่อสื่อสารและการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติใน หลักการบริหารจัดการอุบัติเหตุหมู่และบริการสุขภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติ การปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ ประเด็นจริยธรรมทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ความปลอดภัยของผู้ป่วย

Principle of emergency medicine;  clinical skill and experience in acute medical and surgical management under accident and emergency condition;  experience in initial management, consultation and refer;  practice in communication skill and counseling;  principle of triage for mass casualty and management;  practice with accident and emergency care team;  law and ethical issue in emergency medicine;  patient safety

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี

อาชีวเวชศาสตร์ วิทยาการระบาดอาชีพ โรคและความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องจากอาชีพ โรคที่มีเหตุจากอาชีพซึ่งเกิดจากปัจจัยทางกายภาพ ชีวภาพ เคมี และจิตวิทยาสังคม บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ อาชีวสุขศาสตร์ การตรวจสอบทางชีวสาร การศึกษาวิจัยทางด้านอาชีวเวชศาสตร์

Occupational medicine;  occupational epidemiology;  occupational disease associated with physical, biological, chemical and psychosocial factors;  occupational medicine service;  occupational hygiene;  biological monitoring;  research in occupational medicine

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี

เงื่อนไขของรายวิชา          :  เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

หลักการบริหารการแพทย์และสาธารณสุข องค์กรและการจัดการระบบบริหารสุขภาพ

การบริหารงานบุคคลทางการแพทย์และสาธารณสุข การงบประมาณทางการแพทย์และสาธารณสุข การบริหารข้อมูลทางการแพทย์และระบาดวิทยา ระบบสาธารณสุขปัจจุบันและอนาคต ระบบบริหารโรงพยาบาลชุมชนและหน่วยบริการปฐมภูมิ การวางแผนและการประเมินผลโครงการทางการแพทย์และสาธารณสุข

Principle of health administration;  health care organization and management;  human resource management in health care system;  budgeting in health care system;  medical and epidemiological information system;  present and future public health system;  community hospital and primary health care unit administration;  health care program planning and evaluation

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี

การแพทย์พื้นเมืองนานาชาติและการแพทย์แบบองค์รวม การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ตะวันออก ศาสนาและสุขภาพ เภสัชกรรมแผนไทย เวชกรรมแผนไทย ผดุงครรภ์แผนไทย การนวดไทย สมาธิกับสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพด้วยอาหารไทย การบริหารร่างกาย และการวินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทย ความปลอดภัยของผู้ป่วย

International traditional medicine and holistic medicine;  Thai traditional medicine and eastern medicine;  applied international traditional medicine;  religion and health;  Thai traditional pharmacy;  Thai traditional therapeutic medicine;  Thai traditional midwifery;  Thai traditional massage;  meditation and health;  health promotion with Thai food;  physical exercise;  diagnosis in Thai traditional medicine;  patient safety

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน:  ไม่มี

เงื่อนไขของรายวิชา          :  เป็นนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เภสัชวิทยา เภสัชวิทยาคลินิก เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ในการดูแลรักษา สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระบบต่างๆ เช่น โรคหัวใจร่วมหลอดเลือด โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิก โรคระบบหายใจ โรคระบบทางเดินอาหารโรคระบบย่อยอาหาร โรคระบบปัสสาวะ โรคเลือด โรคระบบผิวหนัง โรคติดเชื้อ โรคระบบประสาท โรคมะเร็ง โรคระบบภูมิคุ้มกัน โรคระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ  และโรคระบบสืบพันธุ์ ความปลอดภัยของผู้ป่วยจากการใช้ยา

Integration of knowledge in basic medical science;  clinical medical science;  pharmacology; clinical pharmacology;  application of pharmacokinetic and pharmacodynamic in health promotion, prevention and treatment of cardiovascular disorders, endocrine and metabolic disorders, respiratory disorders, disorders of digestive system, disorders of urinary system, hematologic disorders, dermatologic disorders, infectious disorders, neurological disorders, cancers, immunologic disorders, musculoskeletal disorders and disorders of reproductive system; medication safety

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี

บูรณาการองค์ความรู้ชีวสารสนเทศในทางการแพทย์ อินเทอร์เน็ตกับชีววิทยาสมัยใหม่ โครงการจีโนมในมนุษย์กับชีวสารสนเทศ ชีวสารสนเทศในงานยุคหลังจีโนมิก ฐานข้อมูลกรดนิวคลิอิกและโปรตีน การค้นหาและการค้นคืนข้อมูลจากฐานข้อมูลสาธารณะ การวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอและกรดอะมิโน การวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของยีนและโปรตีน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางต้นกำเนิดและวิวัฒนาการ การวิเคราะห์หน้าที่ของยีนในระดับจีโนม การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ระดับยีนและอิพิเจเนติก การประยุกต์ใช้ชีวสารสนเทศทางการแพทย์ ความสัมพันธ์กับอุบัติการณ์การเกิดโรคใหม่ ๆ ที่มีความสำคัญในทางการแพทย์

     Integrated of knowledge in medical bioinformatics;  the internet and the modern age biology;  human genome project and bioinformatics;  bioinformatics in post genomic era;  nucleic acid and protein database;  searching and retrieval of data from various public database;  analysis of DNA and amino acid sequence;  analysis of the structure and function of genes and protein;  phylogenetic;  analysis and functional genomic;  analysis of gene mutation and epigenetic;  application of bioinformatic in medicine and medically important emerging disease

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไม่มี

          บูรณาการความรู้ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน เวชบริการในสถานพยาบาลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ชีวิตของแพทย์ ระบบบริการสุขภาพ ทักษะการสื่อสารและการสัมภาษณ์ผู้ป่วย ทัศนคติของผู้รับบริการและผู้ให้บริการต่อระบบบริการสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วย การวางแผน ดำเนินงาน บันทึกสรุปรายงาน และประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

Integration of knowledge in humanity, social science, basic medical science, occupational and environmental medicine, health economic and community and family medicine;  primary and secondary medical care unitsystem;  physician's life;  health care system;  communication skill;  attitude of patient and healthcare personnel toward health care system;  patient safety;  planning, implementing, report and evaluation of health promotion project 

                    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน       :  ไม่มี

          การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ศัพท์สำนวนทางการแพทย์ ทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

Practice of English skills;  terminology in medical science; effective communication in medical profession and academic presentation

                     รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน          : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน       : ไม่มี

          การพัฒนาความเป็นนักวิชาชีพ เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา คุณลักษณะของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ดี การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์ การจัดการกับความเครียด การบริหารเวลา กระบวนการเรียนรู้ ทักษะการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล กระบวนการคิด การคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหาแบบเป็นระบบ เวชจริยศาสตร์ ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเวชปฏิบัติ ประวัติศาสตร์การแพทย์ของไทยและต่างประเทศในแต่ละยุคสมัย  การสร้างเสริมสุขภาพบนโลกอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

Professional development;  standard criteria of medical profession of the Thai Medical Council;  characteristic of good medical profession;  development of desirable characteristics of medical profession;  stress management for medical student;  scheduling and priority setting;  learning process;  skills in data gathering and synthesis;  thinking process, analytical thinking, critical thinking;  systematic problem solving;  medical ethic;  ethical issues and dilemma in medical practice;  history of medicine;  health promotion skills in cyberspace;  problem-based learning