รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การตระหนักถึงสภาพของสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน การประเมินการสัมผัสสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เครื่องมือตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม หลักการตรวจวัดและวิเคราะห์แสงสว่าง รังสี เสียง ความสั่นสะเทือน และอุณหภูมิ

Fundamental of industrial hygiene, hazard recognition of work environment, environmental exposure evaluation of work affecting the health of workers, industrial hygiene measurements, measurement and analysis of light, noise, radiation, vibration and temperature

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  1902 207 วิทยาการระบาด

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

ความหมาย  แนวคิดและขอบเขตของวิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการเกิดและกระจายโรค การเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อม การสอบสวนการระบาดของโรค  การศึกษาทางวิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม ดัชนีชีวภาพในวิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการวิจัยทางวิทยาการระบาดสิ่งแวดล้อม

Concepts, scope and the important of environmental epidemiology, the occurrence and distribution of diseases, surveillance, investigation of epidemic/outbreak, epidemiology study designs, biomarker, step in epidemiologic research

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไม่มี

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี

แนวคิดทางพิษวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างสารพิษที่ได้รับกับการตอบสนอง การดูดซึมของสารพิษ การกระจายและการสะสมของสารพิษ การขับสารพิษออกจากร่างกาย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารพิษ สารพิษในสิ่งแวดล้อม สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม ปัญหาทางด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม การประเมินการสัมผัสสารเคมี และการใช้ดัชนีชีวภาพ

Toxicological concepts, dose respond relationship, absorption of toxicants,distributionand storage of toxicants,elimination of toxicants, biotransformation, environmental toxicants, industrial chemicals,environmental toxicologyproblem, exposure assessment and biomarker

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

          ความหมาย ความสำคัญและความเป็นมาของการคุ้มครองผู้บริโภค หลักการของงานคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิผู้บริโภค การบริหารงานคุ้มครองผู้บริโภค คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการบริโภค อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุมีพิษ วัตถุอันตราย การจัดการคุ้มครองสุขภาพ การคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่และการควบคุมยาสูบ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระบบข้อมูลข่าวสารในการคุ้มครองผู้บริโภค

Definitions, importance and history of consumer protection, principles of consumer protection, consumer rights, administration of health consumer protection, standardized quality and safety regarding consumption of food, drugs, cosmetic, toxic materials, hazardous materials, health protection management, non smoker protection and tobacco control, alcohol control policies, consumer protection information system

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

ความหมายของยา กฎหมายทางยา ความรู้พื้นฐานด้านการบริบาลเภสัชกรรม ประเภทของยาตามกฎหมาย ยาต้านจุลชีพและปรสิตวิทยาที่ใช้บ่อย ยารักษาโรคเรื้อรัง ยาสามัญประจำบ้าน สรรพคุณยา หลักการใช้ยา อันตรายจากการใช้ยา ผลข้างเคียงของยา ยาสำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน

Definition, basic Principles of drug regulations, basic fundamental of pharmacotherapuetics, classifications of drugs, antimicrobial & antiparasitics agents, drug used in chronic disease,  emergency kit, adverse drug reactions, drug used in public health

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

สัมมนาเกี่ยวกับประเด็นด้านสาธารณสุขในระดับชุมชนหรือระดับประเทศ การฝึกจัดสัมมนาและการเข้าร่วมสัมมนา

Seminar in topic of public health issues in community or country level, practice organizing seminar and participating in the seminar

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

รูปร่าง ลักษณะ การจำแนกชนิดของแมลงที่เป็นพาหะนำโรค  สัตว์แทะที่สำคัญ ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุข  การเป็นพาหะนำโรค ชีวนิสัย วงจรชีวิต นิเวศวิทยา การควบคุมและป้องกัน วิธีการสำรวจแมลงนำโรค  สัตว์แทะที่สำคัญ ที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขในภาคสนาม  วิธีการใช้สารเคมีกำจัดแมลงและสัตว์แทะทางสาธารณสุข

Morphologyand identification of insect vector, important public health rodents as the vector of diseases,  biological behavior, life cycle, ecology, control and prevention. The field survey methods of insect vector and rodents,application of pesticides to control insect vector and rodent

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี

          รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่มี

แนวคิดระบบประกันคุณภาพ แนวคิดระบบการจัดการมาตรฐานสากล ระบบการประกันคุณภาพในโรงพยาบาล ระบบประกันคุณภาพในศูนย์สุขภาพชุมชน การสร้างตัวชี้วัดและประเมินผลตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ระบบการจัดการคุณภาพ  ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม เทคนิคการดำเนินการและการพัฒนาระบบการจัดการ

Concept of quality assurance, concept of international standard system, hospital quality assurance. Primary health care unit quality assurance system, creation and evaluation in key performance indicator of quality assurance system, environmental management system, safety management system, quality management system, corporate social responsibility, technique and process for implement and improvement